Türk Su Araştırma MerkeziTürk Su Araştırma Merkezi 0850 302 0 392 Mon - Fri 10:00-18:00 +34-354-5468-8
bilgi@tusam.com.tr
Sistem Üretim ve Satışı
Mühendislik ve Proje
Ulusal İş Ağı Platformu
Ulusal Bilgi Bankası

TÜSAM

TÜSAM Yönetmeliği

TÜSAM - TÜRK SU ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; TÜSAM- Türk Su Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; TÜSAM- Türk Su Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun benzer yönetmelikleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: TÜSAM- Türk Su Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Genel Müdürünü,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Su Arıtma Sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve üniversiteler arasında işbirliği ağı oluşturmak, bu işbirliği ağı yoluyla endüstriyel ve teknolojik gelişmeler yönünde, su arıtma sektörü ve yardımcı sektörlerin gereksinim duyduğu konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

b) Su Arıtma Sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve üniversitelerin teknolojik yaratıcılıkta ve endüstriyel gelişmelerde, temel ve uygulamalı araştırmalar aracılığı ile etkileşimini ve devamlılığını sağlamak, böylelikle sektörün yurt dışı pazarlarda söz sahibi olarak uluslararası rekabet gücünün arttırılmasında pay sahibi olmak.

c) Sanayi kuruluşları başta olmak üzere, diğer özel ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak teknik problemlerin çözümüne yönelik analiz ve ölçümlerin yapılmasına, teknoloji geliştirme ve uygulama projelerine destek vererek bölge ve Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlamak,

ç) Bilime, teknolojiye, bölgesine ve Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, Üniversitenin yürüttüğü temel ve uygulamalı alanlardaki Ar-Ge faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek, uluslararası rekabete dayalı, yaratıcı ve verimli bir araştırma ve eğitim-öğretim ortamı oluşturmak,

d) Su Arıtma Sektöründe sektörünün rekabetini arttıracak üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesi veya standartlarını arttırmak, ar-ge çalışmalarında ihtiyaç duyduğu test/analiz, eğitim ve diğer hizmetleri sağlamak/sağlanması için girişimde bulunmaktır.

e)Su Arıtma Sektöründe sektörünün rekabetini arttıracak üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesi veya standartlarını arttırmak, ar-ge çalışmalarında ihtiyaç duyduğu test/analiz, eğitim ve diğer hizmetleri sağlamak/sağlanması için girişimde bulunmaktır.

f) Merkezin amacı ve faaliyet alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak,

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör kuruluşları ile girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında araştırma, danışmanlık ve eğitim faaliyetleri planlamak, organize etmek ve uygulamak,

 

 

 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak, teknoloji geliştirme ve transferi, teknik sorunların çözümü, işbirliği çerçevesinde paydaş işletmelerde ve endüstriyel tesislerde kalite ve verimliliğin artırılması konularında araştırma ve inceleme yapmak,

b) Seminer, panel, konferans gibi eğitim ve Ar-Ge kültürü oluşturmaya yönelik bilgilendirme toplantıları ile Merkezin amacına uygun kurslar düzenlemek,

c) İlgili laboratuvarlarda analiz ve deneylerin yapılması ile ilgili teknik destek ve koordinasyon görevlerini yerine getirmek,

d) Merkez de var olan bilgi birikiminin kamu ve özel sektöre sunulması ve bu yolla iş birliğinin geliştirilebilmesine yönelik olarak Merkez birimleri ile ortak çalışmalar yapmak ve teknik imkânların birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak,

e) Çalışma alanına giren, yenilik içeren, ürün geliştirme, kalite artırımı ve ürün güvenliğine yönelik Ar-Geçalışmalarının yapılabilmesi için Merkezin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuvar ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlamak,

f) İlgili kuruluşlarla ortak projeler üretilmesi için Ar-Ge projelerine destek veren kuruluşlarla ortak çalışmalar planlamak,

g) Ar-Ge amaçlı ortak projelerde kullanıma sunulabilecek teknik altyapı için Üniversitede mevcut laboratuvar ve makine-teçhizat envanteri çalışmasını yürütebilecek birim oluşturmak,

ğ) Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelerde (KOBİ) kalite bilincinin yerleşmesi, yönetimde kalite uygulamalarının yaygınlaşmasıyla ilgili çalışmalar yapmak, KOBİ’lerin teknolojiyi geliştirme aracı olarak Ar-Ge kaynaklarını kullanımlarına yönelik bilgilendirme ve proje danışmanlığı yapmak, KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlama, verimliliği artırma, üretim maliyetlerini düşürme ve teknolojik bilgiyi ticarileştirme amacıyla iş dünyası ile ortak çalışmalar yapmak,

h) İş dünyası temsilcilerinin deneyimlerini fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencileri ile derslerde paylaşmalarını sağlamak,

ı) Üniversitelerin fakülte ve enstitüleri ile işbirliği yaparak, Merkezin ilgi alanına giren konularda lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretime katkıda bulunmak ve desteklemek,

i) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez konularının seçiminde ve öğretim elemanları tarafından yürütülen araştırmalarda iş dünyasının beklentilerinin göz önünde bulundurulmasını ve çalışmaların sonuçlarının iş dünyası ile paylaşılmasını sağlamak,

j) Yerel, ulusal ve uluslararası Ar-Ge amaçlı fon kaynaklarının sanayi yatırımlarında kullanımını sağlayacak bilgilendirme çalışmalarına öncülük yapmak,

k) Merkezde yürütülen temel ve uygulamalı araştırma sonuçlarını teknolojiye dönüştürerek bölgenin ve Türkiye’nin ekonomisine katma değer olarak yansımasını sağlamak, üretim ve hizmet sektörlerinin yeni ve yüksek teknolojileri kullanmasını destekleyerek rekabet gücünü geliştirmeye yardımcı olmak,

l) Merkezin amacı çerçevesinde panel, bilgi masası, stant gibi söyleşilerin planlandığı etkinliklerle Merkez ile toplumun farklı kesimlerini bir araya getirip geleceğe dönük stratejik ortaklıklar için zemin hazırlamak, Üniversite-sanayi ve hizmet sektöründen gelebilecek sanayiye uygulanabilir ve ticarileştirilebilir projeleri yatırımcılarla tanıştırarak bir platform oluşturmak,

m) Gerçekleştirilen başarılı iş birliği örneklerini Üniversiteler, iş dünyası ve kamuoyuna sunmak üzere çalışmalar yapmak,

n) Girişimcilik ve yenilikçilik alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, bu çalışmalarda tüm paydaşların katılımını teşvik etmek ve birlikte projeler yürütmek,

o) Amacı ile ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Genel Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkez in devamlı statüdeki Yönetim Kurulu tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış şekli ile sunmak,

e) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile altı yönetim kurulu görevlisi ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Müdür tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az altı ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu en az salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektöre sunmak,

e) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların, öğretim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarıyla Merkeze katkıda bulunabilecek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinden olmak üzere en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkez çalışmalarında bilimsel ve idari konularda bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, önerilerde bulunmak,

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak,

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer konularda önerilerde bulunmak.

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Çalışma grupları, araştırma, eğitim ve diğer faaliyetlerin daha hızlı ve verimli yürütülmesi ve düzenlenmesi için Yönetim Kurulu tarafından oluşturulabilir.

(2) Çalışma grubu üyeleri, Üniversitenin ilgili bölümlerinde tam zamanlı çalışan öğretim elemanları ve ilgili kurum ve kuruluşların gönüllü adayları arasından Yönetim Kurulunca belirlenir.

(3) Çalışma gruplarının çalışmaları Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacıMüdür  tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik Resmi Gazete de yayımlandığı tarihde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Müdür yürütür.

 

TÜSAM

Detaylı bilgi için dökümanları indiriniz.

Yardım ?

Aklınıza gelen soruları lütfen form aracılığı ile gönderin. 1-2 iş günü içinde size geri döneceğiz..

0850 302 0 392
bilgi@tusam.com.tr